Página Principal

Shogi Anime Rangos

Animes

Manga

Sangatsu no Lion

Harunobu Nikaidou

Principio: Shoreikai 3-dan

Nikaido

Ryuuou no Oshigoto!

Ai Yashajin

Principio: 3-dan amateur.

Yashajin

Ginko Sora

Rango: Shoreikai 2-dan = 6-dan ShogiClub24.

Ginko

Keika Kiyotaki

Principio: Kenshukai C2 = 4-dan amateur.

Keika